skip to Main Content
۰۲۱-۴۴۲۶۹۶۵۶
دیدار رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از کانون چیتگر

دیدار رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از کانون چیتگر

در پانزدهم دی ماه سال ۱۳۸۶ دکتر امیدوار رضایی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ، رستمی، مدیر کل بهزیستی ،دکتر احترامی مدیر کل دفتر مطالعات اعتیاد بهزیستی و دکتر صفری معاونت پیشگیری بهزیستی استان تهران از کانون چیتگر آقایان و بانوان بازدید کردند.

رییس در این بازدید دکتر رضایی به جمعیت تولد دوباره پیشنهاد کرد تا برای برنامه های تکمیلی بعد از ترخیص در جهت توانمندسازی در زمینه شغل و خانواده برنامه ریزی بیشتری را داشته باشد تا بازدهی این روش ارتقا یابد. او همچنین قول داد که مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه تولد دوباره را یاری کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top