skip to Main Content
۰۲۱-۴۴۲۶۹۶۵۶

۹۰ روز ۹۰ جلسه ۹۰ پیام

این کتابچه با هدف رساندن پیام‌های موثر بهبودی به تازه واردان از کتاب‌های تولد دوباره و عطش برای آزادی استخراج شده است.

این ۹۰ صفحه نمونه‌ای از گفتگوهای عاشقانه و راهکارهای خروج از بن‌بست اعتیاد که در کتاب‌های دیگر من آمده است، می‌باشد.

امید دارم این مطالب هرچند کوتاه و مختصر، تو دوست تازه وارد را در مسیر بیداری معنوی که هم اکنون در آن قدم گذاشته‌ای، همراهی کند.

آرزو می‌کنم همان عشق و امیدی را که دیگران به من داده‌اند، من هم بتوانم به کمک ابزارهای مختلف به عزیزانم برسانم.

نمی‌دانم خودت را دوست داری یا نه؟ من ترا دوست دارم، بی آنکه نیازی به دانستن اسمت باشد!

90 روز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top