skip to Main Content
۰۲۱-۴۴۲۶۹۶۵۶

۱۲ قدم درمانی

کتاب دوازده قدم- درمانی ترجمه ی رساله ی دکترای پروفسور جیمـــز کراســــن (James Crossen)، استاد و پایه گذار برنامه های آموزش مددیاری اعتیاد در پیرس کالج (Pierce College) لوس آنجلس می باشد که طی شش سال تحقیق مستمر در انجمن های ۱۲ قدمی، در سال ۱۹۸۶ نوشته شده است. پروفسور کراسن عضو انجمن جهانی AA می باشد و نزدیک به چهل سال تجربه ی بهبودی و رهایی از بیماری الکلیسم دارد.

رساله ی دکتر کراسن تاکنون چندبار ترجمه و به صورت غیررسمی تکثیر شده است اما گنگی های مفهومی و نوشتاری متن اصلی باعث شده است که در این ترجمه ها حق مطلب ادا نشده و از چاپ کتاب صرف نظر گردد.

نظر به اهمیت تحقیقات مستند و ارزشمند ایشان در تطابق فلسفه‌ی ۱۲ قدمی با مکاتب علمی، به نظر می رسید که لازم است این کتاب پس از بازبینی و بررسی عمقی، بازنویسی شده و مفاهیمی که حتی در متن انگلیسی نیز به سختی قابل فهم است، در ترجمه ی فارسی مفهوم، قابل درک و استفاده ی علمی گردد.

فروهر تشویقی که خود، از دانشجویان این استاد گرانقدر بوده و از نزدیک با عقاید و همچنین شیوه‌ی تدریس ایشان آشنایی دارد، این مهم را به انجام رسانید، که حاصل آن تحت عنوان کتاب دوازده قدم – درمانی به چاپ رسیده است.

هدف اصلی در این کتاب بررسی، تشریح و نشان دادن محرکه های درمانی روش دوازده قدمی الکلی های گمنام است که پدربزرگ همه ی انجمن ها و گروه ها ی ۱۲ قدمی دیگر می باشد؛ همچنین بیان این دیدگاه که تکنیک‌ها، اهداف، و رویکرد برنامه های ۱۲ قدم نسبت به تغییر، که ترجمان دیدگاه شان درباره ی طبیعت انسان و نحوه ی تغییر و بهبودی و رشد و شکوفایی و تعالی اوست، همان مفاهیمی است که در بسیاری از مدل های مشاوره و درمان معاصر نیز وجود دارند.

مطالب کتاب برای اغلب اعضای جمعیت‌های ۱۲ قدمی تازگی و جذابیت دارد؛ خاصه برای آن‌ها که ضمن عضویت در انجمن های ۱۲ قدمی، از روش‌های علمی مکاتب روان شناسی بهره برداری می‌کنند، بسیار روشنگر بوده و چگونگی کارکرد ۱۲ قدم را در کنار روان درمانی ترسیم می‌کند.

این کتاب، یکی از کتاب های درسی دوره‌ی مددیاری اعتیاد می‌باشد و خواندن آن به تمامی متخصصان، درمانگران و پزشکان توصیه می‌گردد. درمان اعتیاد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top