skip to Main Content
۰۲۱-۴۴۲۶۹۶۵۶

کتاب راهنما

مبانــــی و تـــاریخـچــــه‌ی روش پرهیز‌مدار ـ ایمان مدار

گفت وگوها و نظریات بسیاری در ارتباط با ابعاد و جنبه‌های مختلف اعتیاد تا به امروز مطرح شده است که هر کدام جایگاه خاص خود را دارد؛ اما در این کتاب ضمن توجه به نظریات و مستندات علمی موجود، یک روش راهبــردی جهانـی کـه در طــول هفتــاد و سه سـال گذشــته (از سال ۱۹۳۵ میلادی) توسط میلیونها عضو انجمن‌های ۱۲ قدمی جایگاه خاص و تاریخی بی‌همتایی پیدا کرده به عنوان پایه مورد استفاده قرار گرفته است.

از نظر ما، چه از جهت علمی و چه تجربی، در ساختار اعتیاد، دو عامل اصلی وجود دارد: وسوسه و اجبار (Obsession and Compulsion) که در این روش برای خنثی کردن آن از پرهیز و ایمان بهره‌برداری می‌شود؛ ایمان به ما کمک میکند که از وسوسه پیشگیری کنیم و پرهیز به ما کمک می‌کند که به اجبار کشیده نشویم. ایمان، عامل پیشگیری از وسوسه است و پرهیز، عامل پیشگیری از اجبار است. هرچند که فرمول فوق هنوز از جهت علمی پشتوانه‌‌ی پژوهشی و تحقیقی پیدا نکرده است، اما در حال حاضر ابزارها و روش‌های پژوهشی بالینی و آماری آن، پیش‌بینی شده است و نتیجه‌ی آن انشا ا… در سال آینده اعلام خواهد شد. این روش در طول ۱۵ سال گذشته در کشور ما بومی سازی شده و با توجه به فرهنگ سنتی و مذهبی ما، مراحل آزمون و خطای خود را سال‌ها پیش پشت سر گذاشته و از سال ۱۳۸۳ پس از پایان مرحله‌ی کاربردی، وارد مرحله‌ی راهبردی شده است. این روش و فرهنگ در بیش از یک‌صد کانون رسمی تولد دوباره و صدها خانه‌ی بهبودی غیر رسمی به صدها هزار نفر از معتادان کشور خدمات بازپروری کم هزینه ارائه داده است.

راهنما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top